NÁVOD NA REGISTRACI PAYPAL

Návod na založení PayPal - internetový účet, na nějž je možno přijímat peníze nebo z něj platit nákupy přes internet.

KLIK NA ODKAZ

https://www.paypal.com/cz

 

NASKOČÍ STRÁNKA, KDE POD TÍMTO TEXTEM SE KLIKNE NA Sign up

Send money and shop online

Poslat peníze a nakupovat online
Shop securely without revealing your credit card or bank account information

Obchod bezpečně, aniž by odhalil své kreditní karty nebo bankovního účtu
Pay conveniently and quickly when you shop online

Plaťte pohodlně a rychle, když si koupíte online
Send money to friends and family

Posílat peníze s přáteli a rodinou
Shop on eBay in Czech for items you won't find at home

Obchod na eBay v České položek, které nenajdete doma
Sign up     KLIK        

Registrujte se

 

NASKOČÍ STRÁNKA

Create your PayPal account

Vytvořte si svůj Paypal účet

 Your country or region Czech republic

Vaše země nebo region buď nastaveno Czech republic nebo vybrat šipkou

Your language English

Váš jazyk buď nastaveno English nebo vybrat šipkou

 

Pod tím tři typy účtu

                                                                                     Already have a PayPal account? Upgrade Now

                                                                                                         Už máte PayPal účet? Upgradovat nyní.

 

Personal                            Premiér                                     Business

Osobní                               Premiér                                     Obchodní
For individuals                  For individuals who                   For merchants who use

Pro jednotlivce                  Pro jednotlivce, kteří                  Pro obchodníky, kteří        

who shop online                buy and sell online                    a company or group name

kteří nakupují on-line       nakupují a prodávají on-line     používají firmy nebo názvu skupiny                                                                                                                            

Get Started  KLIK                    Get Started                                       Get Started

Learn about low PayPal fees

Další informace o nízké PayPal poplatky

 KLIK NA Get Started u Personal

 

NASKOČÍ STRÁNKA

Enter your information

Zadejte své údaje

 Please fill in all fields

Prosím, vyplňte všechna pole

Email adress Váš email

You will use this to log in to PayPal

Emailovou adresu Budete používat tento pro přihlášení do Pay

Choose a password Zvolte heslo

8 characters minimum

8 znaků minimum

Re-enter password znovu opsat heslo

 First Name křestní jméno

 Last Name příjmení

 Adress line 1 adresa řádek 1ulice a číslo

 Adress line 2 – optional- adresa řádek 2 nepovinné, nemusí se vyplňovat

City město

State / Province / Region: Stát/ provincie, region (kraj)    Postal Code PSČ

Czech republic                                                                  

Phone number Why is this needed Telefonní číslo Proč je to potřeba

This number will be used to contact you in case there's a problem with your account or purchase. We never share your number with telemarketers

Toto číslo bude použito vás kontaktovat v případě, že je tu problém s vaším účtem nebo koupi. Nikdy jsme sdílet své číslo telemarketers.

Please view, print or save the documents linked below.

Přečtěte si prosím, vytiskněte nebo uložte dokumenty jsou níže.

For more information about PayPal, please read our Key Payment and Service Information.

Pro více informací o PayPal, přečtěte si prosím naše klíčové Platební a servisních informací.
By clicking the button below, I agree to the PayPal User Agreement and Privacy Policy.

Kliknutím na tlačítko níže, souhlasím s PayPal uživatele a ochrany soukromí.

 Agree and Create Account

Souhlasím a vytvořte účet

 

KLIK NA Agree and Create Account NASKOČÍ STRÁNKA

How would you like to pay for your purchases?

Jak byste chtěli platit za nákupy?

You've created your new PayPal account, and you'll receive an email shortly to confirm your account information. Next, choose a payment method to use with your PayPal account

Jste vytvořili svůj nový PayPal účet, a obdržíte e-mailem brzy potvrdit informace o vašem účtu. Dále vyberte způsob platby pro použití s ​​vašeho účtu PayPal.

PayPal account

PayPal účet

Transfer money from your bank account to your PayPal account

Převést peníze z vašeho bankovního účtu na váš PayPal účet
Pay instantly using your PayPal account worldwide

Zaplaťte okamžitě pomocí svého PayPal účtu na celém světě

Learn How Naučte se, jak

Go to My Account

Přejít na Můj účet

KLIK NA Go to My Account Přejít na Můj účet

 

NASKOČÍ STRÁNKA VAŠEHO ÚČTU

Welcome, zde je vaše jméno

 

 

 

JEŠTĚ PŘIJDE OVĚŘOVAVÍ EMAIL

Welcome

Vítejte
Dear zde je vaše jméno

Vážený/á zde je vaše jméno

Thanks for joining PayPal.

Díky za spojení PayPal.

 

Once you link your bank account or credit card, you’ll speed through online checkout without exposing your financial information.

Po propojení vašeho bankovního účtu nebo kreditní karty, budete rychlostí přes on-line pokladny, aniž byste musel udávat své finanční údaje.
Link Now

Link teď

Here’s what we have on file for you. Take a second to confirm we have your correct information.

Zde je to, co máme v souboru o vás. Potvrďte podruhé, že máme správné informace.

 

Email zde je váš email

Email

Confirmation Code zde potvrzovací číselný kód

Potvrzovací kód
Address

Adresa

Zde je vaše adresa

Czech Republic


Edit my information

Upravit mé informace
(For your security, you will be taken to the PayPal homepage and be asked to log in.)

(Pro vaši bezpečnost, budete přesměrováni na PayPal domovskou stránku a vyzváni k přihlášení)

 

Enter Password ZADAT HESLO
Zadejte heslo

NASKOČÍ STRÁNKA

Update account information You have successfully confirmed your email address

Aktualizace účtu informace: Úspěšně jste potvrdil svou e-mailovou adresu

 

Please take a moment to choose and answer 2 security questions.

(We'll ask you these questions if you forget your password.)

Věnujte prosím chvilku výběru odpovědí na 2  bezpečnostní otázky.
(Na tyto otázky se vás budeme, pokud zapomenete heslo.)

 

Security Question

1 bezpečnostní otázka 1vyberte si otázku

Answer 1

Odpověď1 zde se napíše odpověď bez diakritiky

Security Question 2 - vyberte si jinou otázku

bezpečnostní otázka 2

Answer 2 - zde se napíše odpověď bez diakritiky

odpověď 2

 

Please complete your account sign-up by providing the following information

Dokončete prosím, registraci vašeho účtu tím, že poskytnete následující informaci

 

Nationality Státní příslušnost

Nastaveno czech republic

 

KLIK NA submit

 

NASKOČÍ STRÁNKA JAKO PO ZALOŽENÍ ÚČTU A KLIK NA

Go to My Account

Přejít na Můj účet

 

 

 

Pokud zadáte heslo špatně objeví se toto:

Error Message Please make sure you enter your password correctly.

Chybná zpráva Prosím, ujistěte se, že jste zadali heslo správně.

Here are some tips if you are having difficulty with your password:

Zde je několik tipů, pokud máte potíže s heslem:

1.Your password cannot contain any spaces.

1.Vaše heslo nesmí obsahovat žádné mezery.

2.Your password must be at least eight (8) characters long.

2.Vaše heslo musí být alespoň osm (8) znaků.

3.Your password is case sensitive; please make sure you have properly included any capital letters.

3.Vaše heslo jsou velká a malá písmena, prosím, ujistěte se, zda máte řádně uvedeny velká písmena.

NOTE: Check to see if you accidentally left your CAPS LOCK on.

POZNÁMKA: Zkontrolujte, zda náhodou nemáte zapnutý svůj CAPS LOCK

4.If you have forgotten your password, you may reset it with your security questions and answers.

4.Pokud jste zapomněli své heslo, můžete jej resetovat s vaší bezpečnostní otázky a odpovědi.
Please enter your PayPal password to confirm your email address.

Prosím, zadejte své heslo PayPal potvrdťe svou e-mailovou adresu

PayPal Password:

PayPal Heslo: znova zadat heslo

Naskočí stránka:

Update account information You have successfully confirmed your email address………..

 Aktualizace účtu informace: Úspěšně jste potvrdil svou e-mailovou adresu......................